Offerte aanvragen of een afspraak maken?
Bel dan met: 06-53929279

Algemene Leveringsvoorwaarden Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van aanneming van werk inzake de levering en verwerking van de bouwstof riet tussen de gebruiker van deze voorwaarden, Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter, gesloten met een wederpartij, nader te noemen, opdrachtgever.

 

Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Een aanbod geldt gedurende 3 maanden nadat het aanbod aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter niet meer gehouden zijn het aanbod gestand te doen.
2.2 De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de overeenkomst van aanneming van werk juist en volledig weer te geven.

2.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij-  voor een consument-  anders wordt vermeldt. Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter is niet gebonden de overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout.

2.4 De door Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter geoffreerde prijs is gebaseerd op een x-aantal m²’s. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de in het voortraject door opdrachtgever verstrekte informatie over de omvang van het werk correct is. Daar waar de aan Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter verstrekte informatie niet correct blijkt te zijn, is Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter gerechtigd de daadwerkelijk gedekte m²’s riet te factureren. Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter zal de opdrachtgever schriftelijk waarschuwen wanneer, de hoeveelheid m²’s die tot uitgangspunt zijn genomen, 15 % meer bedraagt. .

2.5 Zowel Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter als ook de opdrachtgever hebben het recht in geval van een meningsverschil omtrent het aantal m²’s als genoemd in artikel 2.4 een derde deskundige de betrekkelijke dakvlakken te laten inmeten. De door de Vakfederatie Rietdekkers vastgestelde wijze van opmeten zal daarbij worden gehanteerd.

 

Artikel 3.Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien dit schriftelijk door Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter aan opdrachtgever is bevestigd en laatstgenoemde niet binnen 3 werkdagen nadien schriftelijk tegen de inhoud heeft geprotesteerd.

3.2 Elke overeenkomst wordt door Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter onder de opschortende voorwaarden gesloten, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever voldoende is gebleken en/of op verzoek van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter de opdrachtgever met voldoende zekerheid is gewaarborgd. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter het recht, op kosten van de opdrachtgever, zekerheid te verlangen met betrekking tot diens kredietwaardigheid.

 

Artikel 4. Prijswijzigingen.

4.1 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, er sprake is van wijziging van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidswege, ook al geschiedt zulks in gevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter gerechtigd de overeengekomen prijs, met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, te wijzigen indien en voor zover deze wijzigingen haar lasten verzwaren.

4.2. Indien van de gemelde bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter de overeengekomen prijs wenst te verhogen, binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden met inachtneming van de daarvoor wettelijke bepalingen, terwijl Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter in dat geval dan niet verplicht kan worden tot betaling van enige schadevergoeding aan opdrachtgever.

 

Artikel 5. Omvang werk.

5.1 De overeenkomst van aanneming van werk omvat de werkzaamheden zoals in de opdrachtbevestiging danwel de daarin genoemde offerte staan beschreven. De overeenkomst wordt door Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter uitgevoerd overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakwerk, waarbij de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt worden genomen. De aard van de rietdekwerkzaamheden brengt met zich mee dat Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter geen invloed kan uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande cq. door een derde ontworpen, onderconstructie, terwijl opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken, in verband met de afvoer van hemelwater,in grote mate de levensduur van het riet kunnen bepalen. Terwijl opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken kleiner dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in grote mate de levensduur van het riet in negatieve zin kunnen bepalen.

5.2 Tenzij in de aanbieding, anders geregeld, zullen tussentijdse facturen worden gezonden, ter keuze van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter. Gebaseerd op een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de werkzaamheden van Rietdekkers- en Timmer bedrijf Peter overeenkomt dan wel bedoeld als voorschot op de eindfactuur. Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter behoudt, tenzij anders overeengekomen, afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden het navolgende termijnschema aan:

– 50% voor aanvang van de werkzaamheden i.v.m. inkoop bouwstoffen, planning en projectorganisatie.

– 30% bij halverwege gereed.

– 20% binnen 2 weken na gereedmelding/oplevering.

5.3 Voor de juistheid van het aantal uren c.q. verwerkte materialen is de administratie van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter bindend, behoudens de bevoegdheid van de opdrachtgever tegenbewijs te leveren.

5.4. Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst, is Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter te allen tijd bevoegd het werk, danwel onderdelen van het werk, aan anderen over te laten.

 

Artikel 6. Wijzigingen: Meer- minderwerk

6.1 Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen dan wel door Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter worden bevestigd. Gezien de aard, de omvang of de spoedeisendheid van het meerwerk opdracht, laat het gemis van de schriftelijke opdracht/bevestiging de aanspraken van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter op vergoeding meerwerk intact.

6.2  Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter heeft het recht, kosten welke door de hierna te noemen oorzaken ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen:

– wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld, risico of o.b.v. verkeersopvattingen voor het zonder onderbreking kan geschieden;

– wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter niet bekend waren of konden zijn, van kracht worden waardoor een gewijzigde uitvoering van het werk noodzakelijk wordt;

– onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, adviezen of gegevens door of             namens opdrachtgever aan Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter verstrekt, dewelke

onjuistheden voor Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter niet duidelijk waren.

 

Artikel 7. Verplichting opdrachtgever.

7.1 Opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste moment van aanvang van uitvoering van de overeenkomst van het werk, noodzakelijke gegevens en informatie aan  Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter te verschaffen. Hierbij wordt o.a. gedacht aan, maar niet daartoe beperkt:

– Het (STABU) bestek- waaronder in ieder geval hoofdstuk 01.02+33 – incl. de voor de   uitvoering van het werk benodigde en door opdrachtgever geaccordeerde tekeningen.

De vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk          vereist zijn en waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen tekeningen, berekeningen, bestekken, orders, aanwijzingen en adviezen alle in de meest ruime zin van het woord.

7.3 Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.

7.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheids- maatregelen en andere voorzorgsmaatregelen i.o.m. Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter genomen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven.

7.5 Opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het doen laten uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud.

 

Waarbij bladeren en dennennaalden moeten worden verwijderd en kleine gebreken als bijvoorbeeld storm of vogelschade direct hersteld moeten worden. Dat het rieten dak tijdig door een erkend bedrijf schoon moet worden gehouden van (korst)mossen; dat opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk is voor het binnenhuisklimaat alsmede de bouwfysische gesteldheid van de onroerende zaak en de hygrische gevolgen daarvan voor het aangebrachte rietpakket. En dat bij wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of anderszins, opdrachtgever deskundig advies dient in te winnen wat de mogelijke gevolgen van de aanpassingen voor het riet als dakdeel kunnen zijn.

7.6 Opdrachtgever is verplicht voor diens rekening het werkterrein rondom de onroerende zaak waar Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter haar werkzaamheden dient te verrichten op zodanige wijze in te richten dat derden buiten de reguliere werktijden van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter geen vrije toegang hebben tot het terrein. Opdrachtgever dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde maar niet verwerkte riet zorg te dragen.

7.7 De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan waarin Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter als mede-verzekerde is opgenomen, één en ander voor zover dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is. Met name zal opdrachtgever brandrisico ter zake diens opstal alsmede het nog te verwerken riet in ogenschouw dienen te nemen.

 

Artikel 8. Opleveringstermijn

8.1 De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan slechts bij benadering door Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter worden vastgesteld. Nimmer is sprake van een fatale termijn terwijl overschrijding van de door Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter gegeven indicatie, opdrachtgever nimmer aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei (stagnatie c.q. gevolg)schade.

 

Artikel 9. Oplevering

9.1 Indien Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter het werk voltooid acht, wordt dit aan de opdrachtgever gemeld.

9.2 Ter controle of Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter aan haar verplichtingen, voortspruitende uit de overeenkomst van aanneming van werk, heeft voldaan, heeft opdrachtgever het recht het werk in technisch opzicht, al dan niet bijgestaan door een deskundige, op te nemen.

9.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd indien en voor zover het door opdrachtgever het werk nog niet in gebruik heeft genomen, wordt het werk tevens geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen 2 weken na de gereedmelding door Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter als bedoeld in art. 9.1 van deze voorwaarden, bij Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter geen aangetekend schrijven werd ontvangen van de opdrachtgever, inhoudende een precieze omschrijving van gebreken.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 

10.1 In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk door verloop van vijf jaren na de datum waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden.

10.2 Betrekkelijk tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld in art.10 lid 1, heeft opdrachtgever een stelplicht en bewijslast dat het gebrek door schuld van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter is ontstaan. Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter is aanwezig indien opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en daaruit volgend onderhoud heeft laten verrichten en overigens diens verplichtingen uit hoofde van artikel 7.5  van deze voorwaarden niet is nagekomen.

10.3 Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en nakoming door Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter niet meer mogelijk is, zal de (vervangende) schadevergoedingsplicht van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter i.g.v. aansprakelijkheid o.b.v. het voorgaande lid, in alle gevallen zijn beperkt tot een bedrag overeenkomend met 25% van de aanneemsom, de BTW daarvan uitgezonderd; in geen geval is Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter aansprakelijk voor gevolgschade. In geval van overmacht, onder meer schade veroorzaakt door storm met een windkracht 8 of hoger, door levende have, waaronder, doch niet daartoe beperkt, vogels, eekhoorns, luizen, mijten en marterachtigen is aansprakelijkheid, gevolgschade daaronder begrepen, geheel uitgesloten, onverminderd de aansprakelijkheid van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter uit hoofde van de wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid.

 

 

 

Artikel 11. Garantie 

11.1 De termijn van garantie gaat in op de dag waarop het rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden. De garantietermijn bedraagt 10 jaar en wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever geheel aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.

11.2 De garantie houdt in dat Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter zich verbindt voor haar rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk maakt dat die moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de overeenkomst van aanneming van werk, dat wil zeggen een handelen van  Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter in strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze golden per contractdatum, op eerste aanzegging van opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.

11.3 Uitdrukkelijk niet onder de garantie valt de kwaliteit van de verwerkte bouwstof, het riet zelve, om redenen dat riet een natuurproduct is, waarvan de kwaliteit niet overeenkomstig vaststaande technische normen kan worden gekeurd en de levensduur in belangrijke mate afhankelijk is van het uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud, de ligging van de onroerende zaak en het gebruik van chemicaliën. Daarnaast kan geen garantie worden gegeven op dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40 graden om redenen als gemeld in artikel 5.1 slot.

11.4  De garantie van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herlevering, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

11.5  Op straffe van verval van garantie is opdrachtgever verplicht gedurende de garantieperiode het rieten dak door een professionele derde jaarlijks te laten inspecteren alsmede zorg te dragen voor normaal preventief onderhoud.  Een eventueel met Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter af te sluiten onderhoudsovereenkomst/inspectieovereenkomst heeft geen invloed op de in dit artikel genoemde garantiecriteria.

11.6  De garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn een derde reparaties dan wel werkzaamheden en/of chemische behandelingen heeft uitgevoerd die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het rietpakket.

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden

12.1  Betaling van facturen dient te geschieden aan Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter op een door laatstgenoemde aan te wijzen bank- en/of girorekening wegens uitgevoerde werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen  14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter zal, tenzij anders overeengekomen, het facturatie schema als bedoeld in artikel 5.2 aanhouden.

12.2  Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan is opdrachtgever jegens Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met een percentage van 3% over het nog openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt onder de wettelijke rente verstaan, de wettelijke rente in de zin van artikel 6: 119 a BW.

 

Artikel 13. Annulering, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

13.1  Slechts met schriftelijke toestemming van Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter is opdrachtgever

gerechtigd tot annulering van de overeenkomst te komen.

13.2  Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan, wordt de opdrachtgever aan Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter verschuldigd een zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de leveranties c.q. werkzaamheden overeenkomt. Daarnaast dient opdrachtgever aan Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter te vergoeden een bedrag ten gevolge van winstderving. Bij annulering door opdrachtgever binnen drie maanden voor de door Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter geplande uitvoering, is opdrachtgever aan Rietdekkers- en Timmerbedrijf  Peter verschuldigd geworden een opeisbaar bedrag overeenkomend met 35% van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, die Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter in rekening had kunnen brengen bij een voltooiing van de overeenkomst; bij een annulering gelegen in een tijdbestek van drie maanden tot een half jaar voor de datum van de geplande uitvoering wordt het voorgaande percentage gesteld op 20%.

 

In alle gevallen heeft Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter het recht de daadwerkelijk door haar geleden schade van opdrachtgever te vorderen, indien haar schade hoger uitvalt dan waarop zij ingevolge dit artikel recht heeft.

13.3 Rietdekkers- en Timmerbedrijf Peter heeft het recht indien opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst te voldoen, haar eigen verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten. Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden niet juist is gebleken.

13.4  De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, aan haar surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, dan wel tot (executoriale) verkoop van het bedrijf van opdrachtgever wordt overgegaan en richtige nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst niet gegarandeerd wordt, mits een regeling is overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst is overgedragen aan een nieuwe opdrachtgever, dit laatste in overleg met Rietdekkersbedrijf Peter.

 

Artikel 14. Overmacht

14.1 In geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Rietdekkersbedrijf Peter bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan in onderling overleg met opdrachtgever op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.

14.2  Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Rietdekkersbedrijf Peter dan wel door haar ingeschakelde al dan niet voorgeschreven- (onder)aannemers/zzp’ers/toeleveranciers de verplichtingen of een deel daarvan niet kan/kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van voornoemde hulppersonen en  welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan Rietdekkersbedrijf Peter dan wel voornoemde hulppersonen kunnen worden toegerekend. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden, als overmacht: Natuurrampen, waaronder –doch niet beperkt tot- storm, extreme wateroverlast; ziekten van epidemisch karakter; blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen; terreur, staking of arbeidsonlusten; storingen in de geregelde aanvoer van door toeleveranciers te leveren zaken; maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder –doch niet beperkt tot- maatregelen genomen door het bevoegde gezag, oorlog.

 

Artikel 15. Bijzondere bepalingen

15.1  Opdrachtgever zal Rietdekkersbedrijf Peter vrijwaren voor alle aanspraken van werknemers van opdrachtgever of Rietdekkersbedrijf Peter c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door de opdrachtgever van de onder artikel 7.4 omschreven wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen, boeten en beschikkingen van overheidswege daaronder begrepen.

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting

16.1  Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en het Rietdekkersbedrijf Peter mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe bevoegde overheidsrechter.

 

Artikel 17. Nederlands recht

17.1  Op de overeenkomst van aanneming van werk is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.